Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten eenmanszaak Follow Me, gevestigd te Haarlem, gedeponeerd bij de KvK te Amsterdam onder nummer 34098268.

Artikel 1 Definities

 1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan de eenmanszaak Follow Me.
 2. Onder wederpartij wordt verstaan: diegene die als opdrachtgever, huurder, koper of anderszins optreedt bij een overeenkomst met opdrachtnemer .

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer opgestelde aanbiedingen, offertes/prijsopgaven en overeenkomsten alsmede op alle door opdrachtnemer  gedane werkzaamheden, leveringen en overige (rechts)handelingen. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten.
 2. De algemene voorwaarden gelden onverkort op de overeenkomsten,werkzaamheden,leveringen en overige (rechts)handelingen zoals hierna bedoeld.
 3. Afwijking van artikelen in deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk. De overige artikelen in deze algemene voorwaarden, waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, blijven onverkort hun gelding houden.
 4. Aan eventueel overeengekomen schriftelijke afwijkingen van deze algemene voorwaarden kan de wederpartijen geen rechten voor de toekomst ontlenen.
 5. Toepassing van door wederpartij ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Indien één van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig, wordt geacht een als geldig aan te merken bepaling daarvoor in de plaats te zijn opgenomen die zoveel mogelijk op de nietige bepaling aansluit. Hetzelfde geldt voor bepalingen waarop opdrachtnemer  om andere redenen geen beroep kan doen. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht
 7. Voor uitleg van en/of bij geschillen over (de inhoud van) dezer algemene voorwaarden is te allen tijde de Nederlandse versie leidend en bindend.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen, waaronder tevens begrepen offertes/prijsopgaven, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 4 Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand zodra de aanvaarding van het vrijblijvende aanbod opdrachtnemer  heeft bereikt, tenzij opdrachtnemer het vrijblijvend aanbod onverwijld na ontvangst van de aanvaarding herroept.
 2. Het enkel uitbrengen door opdrachtnemer  van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht opdrachtnemer  niet tot het aangaan van een overeenkomst.
 3. Indien in de aanvaarding voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het aanbod worden gebracht, komt in afwijking van het in het eerste lid bepaalde, de overeenkomst eerst tot stand indien en zodra opdrachtnemer  aan wederpartij schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijkingen van het aanbod in te stemmen. De instemming wordt echter nimmer geacht betrekking te hebben op eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd.
 4. De met opdrachtnemer  aangegane verbintenis houdt nooit meer in dan een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer garandeert derhalve niet dat de door haar uitgevoerde werkzaamheden, de door haar geleverde zaken en of overige handelingen geschikt zijn voor het door de wederpartij beoogde doel.
 5. (Rechts)handelingen van wederpartij met ondergeschikten binden opdrachtnemer niet, tenzij en voor zover met deze (rechts)handelingen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk wordt ingestemd.
 6. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd om de overeenkomst uit te laten voeren door derden.

Artikel 5 Prijzen/tarieven

 1. Voor alle werkzaamheden, leveringen en overige (rechts)handelingen zullen prijzen en/of tarieven (hierna tezamen genoemd: prijzen) door partijen worden overeengekomen.
 2. Prijsopgaven in de overeenkomst worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het aanbod geldende prijzen.
 3. De prijs in de overeenkomst is gebaseerd op de normale arbeidstijd- en duur.
 4. De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen, belastingen en rechten van overheidswege, tenzij anders vermeld.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien één of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen:
  a. stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn;
  b. stijging van verzendkosten, lonen, werkgeverslasten, sociale verzekeringen, met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten;
  c. invoering van nieuwe dan wel wijziging van bestaande overheidsheffingen, in – en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland;
  d. omstandigheden die met één en ander vergelijkbaar zijn.
 6. Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst extra kosten gemaakt worden (bijvoorbeeld bij bijzondere prestaties, ongewone, bijzondere, tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden) en/of extra risico’s aanwezig zijn, zal opdrachtnemer een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening brengen, evenredig aan te maken kosten en deze risico’s.
 7. De door opdrachtnemer opgegeven aantal uren zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 8. Eerder overeengekomen of gehanteerde prijzen binden opdrachtnemer niet voor de toekomst.

Artikel 6 Aflevering en risico

 1. Vanaf het tijdstip van aflevering op de overeengekomen plaats is de geleverde zaak voor rekening en risico van de wederpartij.
 2. Indien gebruik wordt gemaakt van laad- en of losmaterieel van wederpartij of een derde door opdrachtnemer, dan geschiedt dit voor rekening en risico van wederpartij.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan, of veroorzaakt met laad- en of losmaterieel van wederpartij.
 4. Wederpartij dient zorg te dragen voor een verzekering die de risico’s als gevolg van gebruik van het laad- en of losmaterieel van wederpartij of een derde afdekt.
 5. Het aannemen van zaken van opdrachtnemer door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in goede staat in ontvangst zijn genomen, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

Artikel 7 Zekerheid

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd alvorens te beginnen met de uitvoering van de overeenkomst of bij voortzetting van de overeenkomst, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van wederpartij te bedingen.
 2. Bij ieder verzuim is wederpartij verplicht om naar het oordeel van opdrachtnemer voldoende zekerheden, waaronder inpandgeving, te verstrekken ter nakoming van de betalingsverplichtingen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is. Bij ieder verzuim is de wederpartij verplicht op andere wijze aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de in de vorige zin bedoelde betalingswijze te weigeren.
 3. De wederpartij verleent opdrachtnemer reeds nu voor alsdan pandrecht op alle goederen die in het kader van de overeenkomst door de wederpartij in de macht van opdrachtnemer worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de wederpartij in welke hoedanigheid en uit welke hoofde dan ook aan opdrachtnemer verschuldigd mocht zijn, niet-opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder begrepen.
 4. Opdrachtnemer heeft een retentierecht op alle zaken die in het kader van de overeenkomst opdrachtnemer in de macht van wederpartij worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de wederpartij in welke hoedanigheid en uit welke hoofde dan ook aan opdrachtnemer verschuldigd mocht zijn, niet-opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder begrepen. De kosten die gepaard gaan met het bewaren op basis van het retentierecht komen voor rekening van de wederpartij.
 5. Indien de wederpartij weigert de gevraagde zekerheidstelling te geven, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 8 Betaling

 1. Wederpartij dient de factuur zonder aftrek van enige korting, verrekening of schadevergoeding van andere vorderingen en zonder opschorting, binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum te voldoen op een door opdrachtnemer aangewezen bank- of girorekening. De vordering betreffende de prestatie van opdrachtnemer is direct vanaf het ontstaan van een overeenkomst opeisbaar, zelfs zonder facturatie.
 2. Bij meerdere vorderingen en/of bestanddelen wordt een betaling door wederpartij toegerekend aan de wettelijk aangewezen vordering en/of het wettelijk aangewezen bestanddeel, ongeacht welke vordering of welk bestanddeel de wederpartij aanwijst.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn bedoeld in het eerste lid is, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, vanaf de vervaldag een contractuele rente ad 12% per jaar verschuldigd, alsmede gerechtelijke kosten en buitengerechtelijke kosten ter grootte van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals op dat moment geldend en opgenomen in Vademecum Advocatuur in het deel Wet- en regelgeving, met een minimum van € 118,00, ongeacht of deze kosten daadwerkelijk gemaakt zijn.
 4. Indien de wettelijke rente in een bepaalde periode hoger is dan de contractuele rente, geldt voor die periode de wettelijke rente in plaats van contractuele rente.
 5. Onder gerechtelijke kosten worden onder meer begrepen alle kosten tot inning van de vordering, zoals de kosten van beslag, proceskosten en kosten van een faillissementsaanvraag.

Artikel 9 Reclames

 1. De wederpartij zal met bekwame spoed na de prestatie van opdrachtnemer onderzoeken of opdrachtnemer de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden opdrachtnemer er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De wederpartij dient het bedoelde onderzoek en de desbetreffende kennisgeving in ieder geval te doen binnen acht kalenderdagen na op- of aflevering, op straffe van verval. Voor schade aan bederfelijke goederen is de hierboven bedoelde termijn 1 x 24 uur.
 2. Tenzij het verzuim niet herstelbaar is, is opdrachtnemer steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen; de nakoming van de overeenkomst geldt dan als volledig deugdelijk.
 3. De prestatie van opdrachtnemer geldt in elk geval als deugdelijk, indien de wederpartij het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de wederpartij het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.
 4. De nakoming van de overeenkomst geldt als deugdelijk indien de wederpartij in gebreke is gebleven het onderzoek als bedoeld in het eerste lid van dit artikel tijdig te in te stellen.
 5. De factuur van opdrachtnemer geldt als correct, indien de wederpartij niet binnen acht kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk protesteert bij opdrachtnemer.
 6. Indien de in het eerste en vijfde lid bedoelde termijnen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, ook voor een zorgvuldige en alerte wederpartij, als onaanvaardbaar kort moeten worden beschouwd, zullen deze termijnen worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van opdrachtnemer voor de wederpartij redelijkerwijs mogelijk is.
 7. Iedere vordering jegens opdrachtnemer op basis van reclames vervalt door het enkele verloop van een jaar. De vervaltermijn vangt aan op de dag volgende op die waarop de wederpartij zowel met de schade als met de aansprakelijke persoon bekend is geworden.

Artikel 10 Overmacht

 1. Met overmacht wordt bedoeld: elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke en ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst onbekende omstandigheid die niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend, waardoor de nakoming van de overeenkomst tijdelijk dan wel blijvend onmogelijk is of in redelijkheid niet meer gevergd kan worden.
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, (dreiging van) terrorisme, mobilisatie, oproer, staking, stagnatie en/of moeilijkheden bij de productie en/of bewerking door opdrachtnemer of door een onderaanneming waarvan opdrachtnemer grond- of hulpstoffen betrekken of bij het transport dan wel belemmering van de transportroute, storingen in het bedrijf van opdrachtnemer of in dat van één van de toeleveranciers of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, storingen van voertuigen gebruikt door opdrachtnemer of betrokken derden, iedere tekortkoming van toeleveranciers of betrokken derden, vertraagde levering van onderdelen, overheidsmaatregelen zoals inbeslagneming, het niet verkrijgen van vergunningen, in- en uitvoerverboden, ziekte van het personeel, extreme of onverwachte verkeersstagnatie, brand, extreme en/of ongeschikte weersomstandigheden, stormschade, overstromingen en overige natuurrampen, alsmede iedere vertraging en ondercapaciteit bij opdrachtnemer die is ontstaan door vertraging van andere werkzaamheden van opdrachtnemer die zijn ontstaan door de hiervoor bedoelde omstandigheden.

Artikel 11 Ontbinding

 1. Opdrachtnemer is, onverminderd verder toekomende rechten, bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van het werk te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, indien de wederpartij: a. surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend; b. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend; c. in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor opdrachtnemer voorzienbaar is dat hij daarin zal tekortschieten.
 2. Schorsing en beëindiging geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat opdrachtnemer gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie.
 3. Alle vorderingen die opdrachtnemer in deze gevallen op de wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is te allen tijde beperkt op de wijze, zoals opgenomen in de voorwaarden waarnaar wordt verwezen in artikel 14 van deze algemene voorwaarden.
 2. Opdrachtnemer is tevens niet gehouden tot schadevergoeding als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting dan wel een onrechtmatige daad, indien deze niet aan haar kan worden toegerekend. Van niet-toerekenbaarheid is sprake indien de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen.
 3. Opdrachtnemer is tevens niet aansprakelijk voor gebreken in de uitvoering van de overeenkomst door schuld of toedoen van de wederpartij of derden waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is.
 4. Opdrachtnemer is niet tevens aansprakelijk voor schade ontstaan door uitvoering door ondergeschikten van opdrachtnemer van instructies, adviezen of opdrachten van wederpartij die buiten de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden vallen, tenzij wederpartij aantoont dat dit te wijten is aan grove schuld of opzet van ondergeschikten van opdrachtnemer.
 5. De verplichting tot vergoeding van schade heeft in geen geval betrekking op eventuele gederfde winst, verminderde opbrengst of andere eventuele bedrijfsschade en/of gevolgschade.
 6. De verplichting tot vergoeding van schade zal nimmer meer belopen dan tot het ten hoogste crediteren van het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) van het niet of onjuist uitgevoerde gedeelte.
 7. Opdrachtnemer is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook, voor zover deze niet door een verzekering wordt gedekt.
 8. Opdrachtnemer geeft geen enkele garantie op door haar geleverde zaken of door haar uitgevoerde werkzaamheden, gegeven adviezen en/of gedane onderzoeken.
 9. Indien de geleverde zaken en diensten aan opdrachtnemer zijn gegarandeerd door leveranciers van deze zaken of diensten, zal opdrachtnemer deze rechten jegens deze leveranciers op eerste verzoek en op kosten van de wederpartij voor zover mogelijk overdragen aan de wederpartij.
 10. Leidinggevenden, vennoten, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij opdrachtnemer kunnen dezelfde verweermiddelen jegens de wederpartij inroepen ter afwering of beperking van aansprakelijkheid, indien zij door de wederpartij worden aangesproken.
 11. Voor het geval meerdere wederpartijen tezamen een overeenkomst zijn aangegaan met opdrachtnemer, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor elke verplichting van de wederpartijen, voortvloeiende uit die overeenkomst.

Artikel 13 Vrijwaring

 1. Wederpartij is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade, kosten en interesten waarvoor opdrachtnemer door derden wordt aangesproken naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer.
 2. In geval dat opdrachtnemer zaken onder haar heeft in verband met de uitvoering van een overeenkomst, is wederpartij verplicht opdrachtnemer volledig te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden, zulks ook indien het betreft aanspraken op vergoeding van schade welke direct met die zaken in verband kan worden gebracht.
 3. De wederpartij is tevens verplicht opdrachtnemer te vrijwaren voor schade van en/of door boetes, vorderingen, dwangsommen en andere maatregelen van overheidswege.
 4. De verplichting tot vrijwaring door wederpartij geldt tevens voor de leidinggevenden, werknemers en andere betrokkenen bij opdrachtnemer.

Artikel 14 Toepasselijk recht

Op alle offertes/prijsopgaven, aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten, werkzaamheden, leveringen en overige (rechts)handelingen is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Geschillen

Opdrachtnemer is bevoegd om geschillen, welke uit deze overeenkomst voortvloeien en waarbij de Rechtbank absoluut bevoegd is, bij uitsluiting voor te leggen aan de Arrondissementsrechtbank Haarlem, één en ander naar vrije keuze van opdrachtnemer.